Rogier Brom

Research

PDF

De publicatie Being Public (werktitel) onderzoekt de vraag wat het betekent om publiek te zijn en welke rol de publieke ruimte daarbij speelt. Door te reflecteren op bestaande paradigma’s en deze te verbinden, wordt een duidelijker beeld geschetst van een nieuw veld dat er tussenin bestaat: het publiek en het publieke, en wat dit zou kunnen zijn. Vanuit Jacques Rancière’s idee van de aesthetic community wordt bekeken hoe het spanningsveld dat ontstaat tussen een beoogde, toekomstige situatie en de verwachtingen rondom de functie die deze situatie zou moeten hebben. Ook komt aan bod dat er een verschil is tussen een pure presence en een mediated presence, die samenhangen met een individuele beleving en een gedeelde beleving op hetzelfde moment. Een beter begrip van de verwachtingen voor en oriëntatie binnen de publieke ruimte van een publiek verstevigt uiteindelijk ook de kennis van en omgang met kunst in het publieke domein. Deze kennis zorgt voor een stabielere notie van de actoren, hun gedrag en hun potentieel binnen de publieke ruimte. Dit kan de basis vormen voor een model waarmee de effecten van kunst in de publieke ruimte (in de breedste zin van het woord) beter inzichtelijk kan worden gemaakt. Het onderzoek dat Rogier Brom voor deze publicatie zal verrichten, heeft een focus op het moment waarop een toeschouwer begint deel te nemen aan het spel waartoe een kunstwerk uitnodigt. Dit moment is in zijn optiek cruciaal voor het tot stand komen van de tijdelijke gemeenschap die rondom een kunstwerk kan ontstaan.

Dit onderzoek zal resulteren in een publicatie onder de voorlopige titel Being Public. In deze publicatie zullen teksten worden opgenomen van meerdere auteurs met een gevarieerde achtergrond om een compleet beeld te geven van wat het betekent om publiek te zijn en wat de rol die de publieke ruimte hierbij speelt.